مقاومت و خازنهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.